Wann war der Dreißigjährige Krieg?

Wann war der Dreißigjährige Krieg? Wann war der Dreißigjährige Krieg?
1628-1658
1624-1654
1618-1648
1612-1642
Ähnliche Fragen
Zufällige Fragen